Ile zarabia kardiolog w Polsce?

Miesięczne wynagrodzenie lekarza kardiologa wynosi średnio 5 200 zł brutto. Pensje wahają się od 4 360 do 9 600 zł brutto. Wysokość zarobków uzależniona jest od wielkości firmy i jej kapitału, stażu pracy lekarza oraz regionu.

Czym zajmuje się kardiolog?

Kardiologia jest dziedziną medycyny, której obszarem zainteresowania jest serce i jego choroby, a także cały układ krążenia. Jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny klinicznej. Kardiologia dzieli się na nieinwazyjną oraz inwazyjną. Techniki nieinwazyjne dostarczają informacje o układzie sercowo-naczyniowym bez agresywnej ingerencji w ciało pacjenta, może to być elektrokardiografia, echokardiografia, scyntygrafia, tomografia komputerowa. Kardiologia inwazyjna dzieli się na hemodynamikę, diagnostykę, elektrofizjologię. Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem lekarz kardiolog zleca lub wykonuje badania konieczne do ustalenia prawidłowego rozpoznania choroby. Lekarz kardiolog kwalifikuje pacjentów do zabiegów operacyjnych i sprawuje opiekę lekarską nad pacjentem, a także nadzoruje rehabilitację pacjentów po zabiegach.

Jak zostać kardiologiem

Po ukończeniu studiów medycznych oraz zdaniu egzaminu dyplomowego, lekarz może przystąpić do specjalizacji w kardiologii. Specjalizacja dla lekarzy nieposiadających specjalizacji w chorobach wewnętrznych trwa 6 lat i podzielona jest na dwa etapy. Pierwsze dwa lata nauki dotyczą tematyki chorób wewnętrznych, obowiązują tylko lekarzy, którzy nie posiadają żadnej specjalizacji. W trakcie pierwszego etapu specjalizacji lekarz obowiązkowo odbywa staże specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrznych.

W trakcie pierwszych dwóch lat specjalizacji lekarz zobowiązany jest do odbycia staży:

 • staż w intensywnej opiece medycznej, trwający 5 miesięcy,
 • staż w pulmonologii, trwający 4 miesiące,
 • staż w endokrynologii, trwający 1 miesiąc,
 • staż w diabetologii, trwający 2 miesiące,
 • staż w gastroenterologii, trwający 2 miesiące,
 • staż w nefrologii, trwający 3 miesiące,
 • staż w reumatologii i rehabilitacji, trwający 1 miesiąc,
 • staż w hematologii, trwający 2 miesiące,
 • staż w chorobach zakaźnych, trwający 1 miesiąc,
 • staż w neurologii, trwający 1 miesiąc.

Każdy ze staży kończy się kolokwium oraz sprawdzianem umiejętności praktycznych u kierownika stażu.

Drugi, czteroletni etap specjalizacji jest poświęcony tematyce kardiologicznej. Tę część specjalizacji odbywają także lekarze posiadający specjalizację w chorobach wewnętrznych, dla których cały okres specjalizacji trwa 4 lata. Celem czteroletniego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie kardiologii jest opanowanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej i nabycie umiejętności wykonywania badań nieinwazyjnych i inwazyjnych, właściwej interpretacji wyników badań diagnostycznych, które pozwalają na ustalenie prawidłowe rozpoznanie oraz zastosowanie właściwego leczenia. W trakcie czteroletniego okresu specjalizacyjnego lekarz obowiązkowo uczestniczy w kursach specjalizacyjnych:

 • wprowadzenia do specjalizacji w kardiologii
 • patofizjologii miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
 • patofizjologii zaburzeń rytmu serca
 • patofizjologii niewydolności serca
 • postępów w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca
 • postępów w diagnostyce i leczenie nabytych zastawkowych wad serca
 • diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca
 • diagnostyki i leczenia stabilnej choroby niedokrwiennej serca
 • ostrych zespołów wieńcowych
 • diagnostyki i leczenia niewydolności serca
 • onkologii w kardiologii
 • nadciśnienia tętniczego
 • diagnostyki inwazyjna i leczenia interwencyjnego
 • aktualnych zaleceń w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
 • zdrowia publicznego

Obowiązkowe staże kierunkowe, które musi odbyć specjalizujący się:

 • staż kierunkowy w intensywnej opiece kardiologicznej, trwający 6 miesięcy,
 • staż kierunkowy w zakresie elektrofizjologii, trwający 3 miesiące,
 • staż kierunkowy w zakresie hemodynamiki, trwający 6 miesięcy,
 • staż kierunkowy w zakresie echokardiografii, trwający 6 miesięcy,
 • staż kierunkowy w zakresie kardiologii dziecięcej, trwający 2 miesiące,
 • staż kierunkowy w zakresie wad serca, trwający 6 tygodni,
 • staż kierunkowy w kardiochirurgii, trwający 2 miesiące,
 • staż kierunkowy w nieinwazyjnej diagnostyce elektrokardiograficznej, trwający 1 miesiąc,
 • staż kierunkowy w radiologii i diagnostyce obrazowej, trwający 2 tygodnie.

W trakcie ostatniego roku specjalizacji lekarz odbywa staż kierunkowy w wybranej dziedzinie kardiologii szczegółowej, trwający rok:

 • intensywna opieka kardiologiczna,
 • kardiologia interwencyjna,
 • elektrofizjologia,
 • nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna,
 • kardiologia ogólna i ambulatoryjna opieka kardiologiczna.

W trakcie specjalizacji lekarz zobowiązany jest do odbycia 70 dyżurów w oddziale kardiologii i 15 dyżurów w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej. Zakończeniem specjalizacji jest egzamin składający się z trzech części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej.

Kardiolog- własna firma

W celu założenia prywatnej praktyki specjalistycznej konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i prawa wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na gabinet musi posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Konieczne jest wyposażenie gabinetu w specjalistyczny sprzęt oraz posiadanie co najmniej dwuletniej praktyki w zawodzie, do okresu tego nie wlicza się staż. Lekarz specjalista musi być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej. Ostatnim z etapów jest założenie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here