Jakie są przepisy RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które reguluje ochronę danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Przepisy RODO mają na celu zapewnienie większej prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, a także zwiększenie odpowiedzialności podmiotów przetwarzających te dane. Wprowadzenie RODO miało miejsce 25 maja 2018 roku i od tego czasu ma zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich UE.

Jakie są główne zasady RODO?

RODO wprowadza szereg zasad, które muszą być przestrzegane przez podmioty przetwarzające dane osobowe. Oto najważniejsze zasady RODO:

 • Zasada legalności, uczciwości i przejrzystości – Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w sposób zgodny z prawem, uczciwy i transparentny. Osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o celach przetwarzania i odbiorcach danych.
 • Zasada ograniczenia celu – Dane osobowe mogą być zbierane tylko w określonym celu i nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem.
 • Zasada minimalizacji danych – Podmiot przetwarzający dane powinien gromadzić tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu.
 • Zasada poprawności danych – Dane osobowe powinny być prawidłowe i aktualne. Jeśli dane są nieprawidłowe, powinny zostać poprawione lub usunięte.
 • Zasada ograniczenia przechowywania – Dane osobowe powinny być przechowywane tylko przez określony czas, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Zasada integralności i poufności – Podmiot przetwarzający dane musi zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem.
 • Zasada odpowiedzialności – Podmiot przetwarzający dane jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad RODO i musi być w stanie udowodnić, że działa zgodnie z tymi zasadami.

Jakie są prawa osób, których dane są przetwarzane?

RODO przewiduje szereg praw dla osób, których dane są przetwarzane. Oto najważniejsze prawa przysługujące tym osobom:

 • Prawo do informacji – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo być poinformowana o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych i innych istotnych informacjach.
 • Prawo dostępu do danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy jej dane są przetwarzane, oraz dostęp do tych danych.
 • Prawo do sprostowania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 • Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który umożliwia ich odczytanie maszynowe, oraz przesłanie tych danych innemu podmiotowi.
 • Prawo do sprzeciwu – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.

Jakie są konsekwencje naruszenia przepisów RODO?

Naruszenie przepisów RODO może prowadzić do poważnych konsekwencji dla podmiotu przetwarzającego dane. Oto niektóre z możliwych sankcji:

 • Kary finansowe – Organ nadzorczy ma prawo nałożyć na podmiot przetwarzający dane karę finansową w wysokości do 20 milionów euro lub 4% globalnego rocznego obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
 • Wyroki sądowe – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do sądu w przypadku naruszenia jej praw wynikających z RODO. Sąd może nakazać zaprzestanie naruszeń, naprawienie szkody oraz wypłatę odszkodowania.
 • Reputacja i zaufanie – Naruszenie przepisów RODO może prowadzić do utraty zaufania klientów i neg

  Wezwanie do działania: Zapoznaj się z przepisami RODO, aby być świadomym swoich praw i obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji: https://www.ulicamotylkowa.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here